THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Maõ soá:        1008-986

  Coâng vieäc: PHUÏC
VUÏ, TIEÁP TAÂN, BAÛO VEÄ

  Soá löôïng nam:    06                 Soá löôïng nöõ:       02

  Yeâu caàu:              NGOAÏI
HÌNH DEÃ NHÌN, NHANH NHEÏN

  Thôøi gian laøm:    7H30 –
14H/ 12H – 10H30

  Nôi laøm vieäc:      PHAÏM
NGOÏC THAÏCH, QUAÄN 3

  Löông:                  1.400.000Ñ/T
+ AÊN

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                             (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai

Advertisements
Đăng tải tại Việc làm bán thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Maõ soá:           1008-985

  Coâng vieäc: PHUÏC
VUÏ

  Soá löôïng nam:    01                 Soá löôïng nöõ:       0

  Yeâu caàu:              NGOAÏI
HÌNH DEÃÅ NHÌN, CHÒU KHOÙ

  Thôøi gian laøm:    15H –
23H

  Nôi laøm vieäc:      TOÂ
HIEÁN THAØNH, QUAÄN 10

  Löông:                  1.500.000Ñ/T

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                             (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai

Đăng tải tại Việc làm bán thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Maõ soá:           1008-984

  Coâng vieäc: NHAÂN
VIEÂN  SALES

  Soá löôïng nam:    01                 Soá löôïng nöõ:       01

  Yeâu caàu:              COÙ
KINH NGHIEÄM, XE MAÙY

  Thôøi gian laøm:    HAØNH
CHAÙNH

  Nôi laøm vieäc:      TÆNH
LOÄ 10, BÌNH TAÂN

  Löông:                  2.000.000Ñ/T
+ HH

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                             (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai

Đăng tải tại Việc làm toàn thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Maõ soá:        1008-982

  Coâng vieäc: PHUÏ
TROÂNG EM BEÙ

  Soá löôïng nam:    0                    Soá löôïng nöõ:       01

  Yeâu caàu:              CHAÊM
CHÆ, NGAÊN NAÉP

  Thôøi gian laøm:    7H
-11H (T7, CN NGHÆ)

  Nôi laøm vieäc:      CMT8,
QUAÄN TAÂN BÌNH

  Löông:                  20.000Ñ/H

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                             (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai

Đăng tải tại Việc làm bán thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Maõ soá:           1008-981

  Coâng vieäc: NHAÂN
VIEÂN PHUÏ BEÁP

  Soá löôïng nam:    01                 Soá löôïng nöõ:       0

  Yeâu caàu:              LAØM
OÅN ÑÒNH, NHANH NHEÏN

  Thôøi gian laøm:    6H
-12H

  Nôi laøm vieäc:      ÑÖÔØNG
23, QUAÄN 4

  Löông:                  60.000Ñ/
BUOÅI + AÊN

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

            (Phoøng
H
TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai

Đăng tải tại Việc làm bán thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Maõ soá:           1008-979

  Coâng vieäc: PHUÏ
VIEÄC NHAØ

  Soá löôïng nam:    0                    Soá löôïng nöõ:       01

  Yeâu caàu:              HIEÀN
LAØNH, THAÄT THAØ, COÙ THEÅ CHO TROÏ MIEÃM PHÍ

  Thôøi gian laøm:    2H/
NGAØY

  Nôi laøm vieäc:      LEÂ
DUY NHUAÄN, TAÂN BÌNH

  Löông:                  15000Ñ/H

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                             (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai

Đăng tải tại Việc làm bán thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Maõ soá:        1008-978

  Coâng vieäc: TÖÔÙI
CAÂY

  Soá löôïng nam:    01                 Soá löôïng nöõ:       0

  Yeâu caàu:              KHOÛE
MAÏNH

  Thôøi gian laøm:    7H –
12H (1 THAÙNG NGHÆ 4 NGAØY)

  Nôi laøm vieäc:      ÑOÀNG
KHÔÛI, QUAÄN 1

  Löông:                  1.500.000Ñ/T

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                             (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai

Đăng tải tại Việc làm bán thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?