THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Maõ soá:        1008-986

  Coâng vieäc: PHUÏC
VUÏ, TIEÁP TAÂN, BAÛO VEÄ

  Soá löôïng nam:    06                 Soá löôïng nöõ:       02

  Yeâu caàu:              NGOAÏI
HÌNH DEÃ NHÌN, NHANH NHEÏN

  Thôøi gian laøm:    7H30 –
14H/ 12H – 10H30

  Nôi laøm vieäc:      PHAÏM
NGOÏC THAÏCH, QUAÄN 3

  Löông:                  1.400.000Ñ/T
+ AÊN

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                             (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Việc làm bán thời gian. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s