Thông báo tuyển dụng

  Maõ soá:        1008-973

  Coâng vieäc: TRÔÏ
LYÙ QLYÙ; QLYÙ TAÄP Söï; PV; THU NGAÂN;LEÃ TAÂN NHAØ

  Soá löôïng nam:    25                 Soá löôïng nöõ:       25

  Yeâu caàu:              Q LYÙ:
TN CÑ, ÑH, TC, ÖU TIEÂN CN KHAÙCH SAÏN NHAØ HAØNG,

                                KINH NGHIEÄM. ANH VAÊN GIAO TIEÁP, DEÃ NHÌN

  Thôøi gian laøm:    THEO
CA, 8H/ CA

  Nôi laøm vieäc:      D3
QUAÄN BÌNH THAÏNH

  Löông:                  THOÛA
THUAÄN

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                             (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Việc làm bán thời gian. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s