Thông báo tuyển dụng

Maõ soá:           1008-974

  Coâng vieäc: NV
VAÊN PHOØNG

  Soá löôïng nam:    0                    Soá löôïng nöõ:       1

  Yeâu caàu:              SV
NAÊM 2, ÖU TIEÂN TRÖÔØNG KYÕ THUAÄT, NHANH NHEÏN,

                               CHAÊM
CHÆ

  Thôøi gian laøm:    15H30-17H
(KEÅ CAÛ NGAØY LEÃ, CN)

  Nôi laøm vieäc:      ÑIEÄN
BIEÂN PHUÛ QUAÄN BÌNH THAÏNH

  Löông:                  1.200.000Ñ/T

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                             (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Việc làm bán thời gian. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s