Thông tin việc làm tổng hợp 9.8

                                               THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

  Maõ soá:        1008-914

  Coâng vieäc: LEÃ
TAÂN , TAÏP VUÏ, PHUÏC VUÏ

  Soá löôïng nam:    70                 Soá löôïng nöõ:       60

  Yeâu caàu:              NAM:
1.65M, NÖÕ: 1.55, NGOAÏI HÌNH ÑEÏP, GIAO TIEÁP TOÁT,

                               SIEÂNG
NAÊNG

  Thôøi gian laøm:    6H-14H
/ 14H-22H

  Nôi laøm vieäc:      QUAÄN
1,3,5,6,10,TÑ, GV, BÌNH THAÏNH

  Löông:                  THOÛA
THUAÄN

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                          (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai Q.1

                                               THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

  Maõ soá:        1008-915

  Coâng vieäc: NV
PHUÏC VUÏ

  Soá löôïng nam:    3                    Soá löôïng nöõ:       3

  Yeâu caàu:              AV
GIAO Ti
P, NGOI HÌNH

  Thôøi gian laøm:    7H-15H
/ 15H-23H

  Nôi laøm vieäc:      LEÂ
VAÊN SYÕ QUAÄN 3

  Löông:                  1.200.000Ñ/T

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                          (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai Q.1

                                               THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

  Maõ soá:        1008-916

  Coâng vieäc: NV
PHUÏC VUÏ

  Soá löôïng nam:    2                    Soá löôïng nöõ:       1

  Yeâu caàu:              GIAO
TIEÁP TOÙT, SIEÂNG NAÊNG

  Thôøi gian laøm:    6H30 –
14H30 / 10H30 – 15H30 / 14H – 21H30

  Nôi laøm vieäc:      TRAÀN
QUANG KHAÛI QUAÄN 1

  Löông:                  900.000Ñ/T
– 1.200.000Ñ/T

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                          (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai Q.1)

                                               

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Nguồn cung cấp: Trung tâm HTSV 33 Nguyễn Thị Minh Khai. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s