Monthly Archives: Tháng Tám 2010

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Maõ soá:           1008-987   Coâng vieäc: TÌM ÑIEÅM ÑAËT TUÛ BAÙN BAÙNH BAO   Soá löôïng nam:    03                 Soá löôïng nöõ:       02   Yeâu caàu:              XE MAÙY   Thôøi gian laøm:    BAÙN THÔØI GIAN   Nôi laøm vieäc:      TP. HCM … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Việc làm bán thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Maõ soá:        1008-986   Coâng vieäc: PHUÏC VUÏ, TIEÁP TAÂN, BAÛO VEÄ   Soá löôïng nam:    06                 Soá löôïng nöõ:       02   Yeâu caàu:              NGOAÏI HÌNH DEÃ NHÌN, NHANH NHEÏN   Thôøi gian laøm:    7H30 – 14H/ 12H – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Việc làm bán thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Maõ soá:           1008-985   Coâng vieäc: PHUÏC VUÏ   Soá löôïng nam:    01                 Soá löôïng nöõ:       0   Yeâu caàu:              NGOAÏI HÌNH DEÃÅ NHÌN, CHÒU KHOÙ   Thôøi gian laøm:    15H – 23H   Nôi laøm vieäc:      TOÂ HIEÁN THAØNH, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Việc làm bán thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Maõ soá:           1008-984   Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN  SALES   Soá löôïng nam:    01                 Soá löôïng nöõ:       01   Yeâu caàu:              COÙ KINH NGHIEÄM, XE MAÙY   Thôøi gian laøm:    HAØNH CHAÙNH   Nôi laøm vieäc:      TÆNH LOÄ 10, BÌNH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Việc làm toàn thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Maõ soá:        1008-982   Coâng vieäc: PHUÏ TROÂNG EM BEÙ   Soá löôïng nam:    0                    Soá löôïng nöõ:       01   Yeâu caàu:              CHAÊM CHÆ, NGAÊN NAÉP   Thôøi gian laøm:    7H -11H (T7, CN NGHÆ)   Nôi laøm vieäc:      … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Việc làm bán thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Maõ soá:           1008-981   Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏ BEÁP   Soá löôïng nam:    01                 Soá löôïng nöõ:       0   Yeâu caàu:              LAØM OÅN ÑÒNH, NHANH NHEÏN   Thôøi gian laøm:    6H -12H   Nôi laøm vieäc:      ÑÖÔØNG 23, QUAÄN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Việc làm bán thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Maõ soá:           1008-979   Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ   Soá löôïng nam:    0                    Soá löôïng nöõ:       01   Yeâu caàu:              HIEÀN LAØNH, THAÄT THAØ, COÙ THEÅ CHO TROÏ MIEÃM PHÍ   Thôøi gian laøm:    2H/ NGAØY   Nôi laøm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Việc làm bán thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?