Công ty TCM tuyển trợ lý PR

 

TUYEÅN DUÏNG SINH VIEÂN MÔÙI TOÁT NGHIEÄP

Ngaøy 25  thaùng  03 naêm 2010

 

Neáu baïn laø ngöôøi naêng ñoäng muoán theå nghieäm khaû naêng vaø söï saùng taïo cuûa mình thì coâng ty TCM seõ laø moâi tröôøng lyù töôûng cho baïn. TCM laø moät coâng ty chuyeân cung caáp dòch vuï Marketing cho caùc coâng ty ña quoác gia, coù phaïm vi hoaït ñoäng toaøn quoác, vôùi moâi tröôøng naêng ñoäng, chuyeân nghieäp ñaày thöû thaùch, nôi maø khaû naêng cuûa baïn seõ ñöôïc reøn luyeän vaø ñaùnh giaù ñuùng.

 

Do nhu caàu phaùt trieån, coâng ty TCM ñang caàn tuyeån vò trí sau:

 

TRÔÏ LYÙ TOÅ CHÖÙC SÖÏ KIEÄN (Assistant Marketing & Event Manager) : 04 ngöôøi

§         Nöõ toát nghieäp ÑH chuyeân ngaønh coù lieân quan.

§         Söõ duïng ngoân ngöõ Vieät – Anh löu loaùt.

§         Thaønh thaïo vi tính vaên phoøng Word, Excel vaø gioûi Powerpoint.

§        Khaû naêng laøm vieäc ñoäc laäp, naêng ñoäng, thuyeát trình tröôùc ñaùm ñoâng toát.

§        Coù kieán thöùc veà lónh vöïc Marketing.

 

PHUÙC LÔÏI:

§        Löông: Thoa thuaän theo naêng löïc cuûa öùng vieân.

§         Thöôûng theo döï aùn haøng thaùng, cuoái naêm thöôûng löông thaùng 14.

§         Laøm vieäc giôø haønh chaùnh.

§         Moâi tröôøng laøm vieäc naêng ñoäng, coâng vieäc thuù vò, coù nhieàu cô hoäi thaêng tieán.

§         Ñöôïc tham döï caùc khoùa huaán luyeän trong vaø ngoaøi nöôùc do coâng ty toå chöùc.

§         Ñöôïc tham gia du lòch nghæ döôõng trong vaø ngoaøi nöôùc theo ñònh kyõ cuûa coâng ty.

§         Öu tieân sinh vieân môùi toát nghieäp hoaëc saép toát nghieäp

 

Noäp hoà sô taïi: COÂNG TY TCM 737/4 CMT8, Phöôøng 6, Q.Taân Bình, HCM.

Lieân heä Ms. Ñaäm – ÑT: 08 3 9702 705 – Ext: 106.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Việc làm toàn thời gian. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s