COÂNG TY TNHH BAO BÌ GIAÁY NHOÂM NEW TOYO tuyển nhân viên PR

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

 

COÂNG TY TNHH BAO BÌ GIAÁY NHOÂM NEW TOYO (VIEÄT NAM) ÑÖÔØNG SOÁ 3, KHU COÂNG NGHIEÄP TRONG KHU CHEÁ XUAÁT LINH TRUNG 2, THUÛ ÑÖÙC

 

COÙ NHU CAÀU TUYEÅN DUÏNG VÒ TRÍ SAU :

Nhaân vieân PR:

+ Toát nghieäp Ñaïi hoïc/Cao ñaúng

+ Bieát tieáng Anh (Chöùng chæ B), Vi tính Vaên phoøng

+ Kinh nghieäm laøm vieäc 1 naêm

Ñieàu kieän chung:

+ Coù phöông tieän ñi laïi töï tuùc

+ Möùc löông caên baûn + cheá ñoä ñaõi ngoä + phuï caáp xaêng xe khi kyù Hôïp ñoàng…

HOÀ SÔ GOÀM:

                     Ñôn xin laøm vieäc (vui loøng ghi roõ soá ñieän thoïai vaø teân ngöôøi lieân heä)

                     Giaáy taïm truù taïi ñòa phöông coù hieäu löïc (baûn chính) hoaëc hoä khaåu thöôøng truù (baûn sao chöùng thöïc)

                     Giaáy khaùm söùc khoûe (baûn goác)

                     4 aûnh 3 x 4 (laø aûnh maøu, chuïp thôøi gian gaàn nhaát)

                     Caùc giaáy tôø lieân quan khaùc nhö baèng caáp, chöùng chæ (baûn sao coù chöùng thöïc, keøm baûn goác ñoái chieáu)

 

NOÄP HOÀ SÔ TRÖÏC TIEÁP TAÏI PHOØNG BAÛO VEÄ CTY NEW TOYO (VIEÄT NAM) & GHI ROÕ SOÁ ÑIEÄN THOAÏI LIEÂN HEÄ TREÂN BÌ HOÀ SÔ

HOÀ SÔ ÑÖÔÏC TUYEÅN LÖÏA SEÕ ÑÖÔÏC CTY GOÏI PHOÛNG VAÁN – KHOÂNG TIEÁP QUA ÑIEÄN THOÏAI

 

                                                                          NGAØY 25 THAÙNG 5 NAÊM 2010

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Việc làm toàn thời gian. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s